▶ ม.บูรพา..เตรียมการวางแผนและประเมินตนเองในโครงการอบรม “Journey toward Excellence University: Introduction to EdPEx SAR Writing”

 

ม.บูรพา..เตรียมการวางแผนและประเมินตนเอง
ในโครงการอบรม “Journey toward Excellence University: Introduction to EdPEx SAR Writing”

                       👉 มหาวิทยาลัยบูรพา โดย งานพัฒนาคุณภาพ กองบริการการศึกษา จัดอบรม “Journey toward Excellence University: Introduction to EdPEx SAR Writing” ให้กับคณะทำงานจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของส่วนงาน เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม เทา-ทอง 1 ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทา-ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา
                       👉 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ และในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา (TQA Assessor ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) บรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับประโยชน์ของการจัดทำรายงาน/องค์ประกอบของรายงานที่ดี/การวางแผนการจัดทำรายงาน/การเขียนโครงร่างองค์กร/การเขียนรายงานหมวดการกระบวนการ/การเขียนรายงานหมวดผลลัพธ์/การจัดทำส่วนประกอบอื่น ๆ ของรายงานเพื่อความสมบูรณ์
                       👉 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยบูรพาได้มุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมอบรมฯ สามารถพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ในการเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งการรายงานผลการประเมินตนเองดังกล่าวฯ สามารถนำผลการประเมินตนเองฯ ที่ได้ มาพิจารณากำหนดทิศทางและปรับปรุงแผนการดำเนินการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นตัวเชื่อมโยงระบบประกันคุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอกให้เกิดเอกภาพ และสร้างความเข้มแข็งให้ระบบประกันคุณภาพที่เป็นหัวใจของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป
**ขอขอบคุณภาพและข่าวจากงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ภาพกิจกรรม