⫸ กองบริการฯ อบรม “การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ” (ประจำวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564)

 

กองบริการฯ อบรม “การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ”
(ประจำวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564)
                       👉 เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564 งานกำหนดตำแหน่งและงานพัฒนาอาจารย์ กองบริการการศึกษา ได้จัดโครงการอบรม “การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ” (ผ่านระบบออนไลน์) โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมฯ ทั้งนี้มีอาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังบรรยายผ่านระบบ ZOOM และ Facebook live ของกองบริการการศึกษา รวมทั้งสิ้น 260 คน
                       👉 โดยการอบรมในวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564 แบ่งเป็นสองช่วง โดยช่วงเช้าเป็นการบรรยายในหัวข้อ “หลักเกณฑ์และวิธีการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตามเกณฑ์ ก.พ.อ. 2563” และช่วงบ่ายเป็นการบรรยายในหัวข้อ “การเตรียมผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ซึ่งทั้งสองหัวข้อได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) เป็นผู้บรรยาย
                       👉 ทั้งนี้ในการอบรมครั้งถัดไป (14 มิถุนายน พ.ศ. 2564) จะเป็นการบรรยายในหัวข้อ “การเตรียมผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดย ศาสตราจารย์ ดร.เพทาย เย็นจิตโสมนัส (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล) และหัวข้อ “การเตรียมผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศากุน บุญอิต (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
รับชม VDO การบรรยายหัวข้อ “หลักเกณฑ์และวิธีการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตามเกณฑ์ ก.พ.อ. 2563”
รับชม VDO การเตรียมผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ⫸
ภาพกิจกรรม