▶ กองบริการฯ จัดอบรม << การพัฒนารายวิชา MOOC ประจำปีงบฯ 65 รุ่นที่ 2 >>

 

กองบริการฯ จัดอบรม
<< การพัฒนารายวิชาสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด (MOOC)
ประจำปีงบประมาณ 2565 >>
< รุ่นที่ 2 >

                      👉 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 กองบริการการศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนารายวิชาสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด (MOOC) ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 2 (ผ่านระบบ Google Meet) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพาสามารถสร้างรายวิชา BUU MOOC ได้ 
                     👉 ทั้งนี้โครงการอบรมฯ ได้รับเกียรติจากวิทยากรประกอบด้วย ดร.ภูเบศ เลื่อมใส และ ดร.สุขมิตร กอมณี (คณะศึกษาศาสตร์) และ ดร.อภิรักษ์ ชัยปัญหา (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก อาจารย์เสกสรร พรมเกษา (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ผู้สร้างรายวิชา BUU MOOC ที่มุ่งสู่ THAI MOOC ร่วมบรรยายประสบการณ์จริงเพื่อสร้างแรงบัลดาลใจในการจัดทำรายวิชา MOOC อีกด้วย
<< ภาพกิจกรรม >>