▶ กองบริการฯ ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง CWIE ม.บูรพา ครั้งที่ 2/2564

 

กองบริการการศึกษาประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง CWIE ม.บูรพา
ครั้งที่ 2/2564

                        👉 เมื่อวันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ได้จัดประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมฯ โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมจำนวน 13 คน ซึ่งมีวาระสำคัญ ๆ ในการพิจารณาประกอบด้วย
                         ▶ การจัดโครงการ Share & Talk หัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง CWIE เพื่อผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่” ในวันศุกร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565
                         ▶ พิจารณาการจัดอบรมหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศ ผู้นิเทศ CWIE และผู้ปฏิบัติงาน CWIE ในสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ” ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออก ในช่วงระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
                         ▶ แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอน CWIE ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบูรพา