▶ กองบริการฯ จัดอบรม “การผลิตสื่อวีดีทัศน์ (Video Production) เพื่อพัฒนารายวิชา BUU MOOC ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 1”

 

กองบริการการศึกษา จัดอบรม
<< การผลิตสื่อวีดีทัศน์ (Video Production) เพื่อพัฒนารายวิชา BUU MOOC >>

ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 1

                       👉 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา กองบริการการศึกษา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อวีดีทัศน์ (Video Production) เพื่อพัฒนารายวิชา BUU MOOC ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 1 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ กองบริการการศึกษาได้รับเกียรติจาก ดร.ภูเบศ เลื่อมใส, ดร.สุขมิตร กอมณี, อาจารย์มโน วนเวฬุสิต, นายปวเรศ นวลแก้ว และนายกุญช์พิสิฏฐ์ นาคสุวรรณ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 20 คน จากส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยบูรพา
<< ภาพกิจกรรม >>