▶ กองบริหารฯ อบรม “การเขียนบทวีดิทัศน์เพื่อการพัฒนา BUU MOOC รุ่นที่ 1 ประจำปีงบฯ 66”

 

กองบริหารฯ อบรม “การเขียนบทวีดิทัศน์เพื่อการพัฒนา BUU MOOC รุ่นที่ 1 ประจำปีงบฯ 66”

                        เมื่อวันที่ 27-28 ตุลาคม พ.ศ. 2565 กองบริหารการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการอบรม การเขียนบทวีดิทัศน์เพื่อการพัฒนารายวิชา BUU MOOC รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566″ ณ ห้องประชุม 201 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกทักษะในการเขียนบทวีดิทัศน์สำหรับการพัฒนารายวิชาในหลักสูตรสำหรับการเรียนการสอนในระบบเปิด (MOOC) และเพื่อเสนอแนะและรับฟังปัญหาเกี่ยวกับการเขียนบทวีดิทัศน์จากประสบการณ์จริงในการจัดทำรายวิชา BUU MOOC
                        การจัดโครงการในครั้งนี้ กองบริหารการศึกษาได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มากประสบการณ์จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มาร่วมให้ความรู้และสร้างประสบการณ์การเขียนบทวีดิทัศน์ ได้แก่ ดร.อภิรักษ์ ชัยปัญหา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตวงทอง สรประเสริฐ และอาจารย์เสกสรร พรมเกษา โดยมีคณาจารย์จาก 7 ส่วนงาน จำนวน 15 ท่าน เข้าร่วมโครงการฯ
ภาพกิจกรรม