▶▶ กองบริหารฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติ “การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับภาคปลาย ปีการศึกษา 2565”

 

กองบริหารฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติ
“การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับภาคปลาย ปีการศึกษา 2565”

                        👉 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565 กองบริหารการศึกษา สำนักงานอธิการบดี จัด “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับภาคปลาย ปีการศึกษา 2565” ณ ห้องประชุม PJ-301 อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงานโครงการฯ
                        ▶▶ ทั้งนี้โครงการฯ ดังกล่าวได้แบ่งกิจกรรมออกเป็น
                        🌎 การนำเสนอ “กิจกรรมการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา” โดย คุณนายแมน แสงอุทัย และคุณสุดาพิม สาระกุล จากกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา
                       🌎 การบรรยาย เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และการทำ Workshop แลกเปลี่ยนเพื่อหาแนวทางในการบูรณาการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปทั้งสามกลุ่มวิชา และนำเสนอโครงการและกิจกรรมที่จะบูรณาการการจัดการเรียนรู้ร่วมกันในแต่ละกลุ่มวิชา โดย ดร.มรกต กำแพงเพชร (มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ)
                        ▶️ โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้บริหารฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัย คณะอนุกรรมการบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และอาจารย์ผู้รับผิดชอบและสอนในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน 50 คน
ภาพกิจกรรม