📣 มหาวิทยาลัยบูรพาขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์-ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

รายชื่อคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
“รองศาสตราจารย์-ผู้ช่วยศาสตราจารย์”
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ. 2565
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2565

 

คลิ๊กเพื่อดูรูปภาพ ◆
◈ รองศาสตราจารย์ ◈
คณะ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา อนุสาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์ ผศ.ดร.วรรณรัตน์ ลาวัง พยาบาลศาสตร์  การพยาบาลสุขภาพชุมชน
พยาบาลศาสตร์ ผศ.ดร.ดวงใจ วัฒนสินธุ์ พยาบาลศาสตร์ การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
พยาบาลศาสตร์ ผศ.ดร.พิชามญชุ์ อินทะพุฒ พยาบาลศาสตร์ การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
วิทยาการสารสนเทศ ผศ.ดร.ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.เศรษฐวัชร ฉ่ำศาสตร์ ชีววิทยา
ศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.ภานุ สรวยสุวรรณ ทัศนศิลป์
เภสัชศาสตร์ ภก.ผศ.ดร.บุญดิศย์ วงศ์ศักดิ์ เภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี
◈ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ◈
คณะ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา อนุสาขาวิชา
เภสัชศาสตร์ อาจารย์สุวิศิษฎิ์ แม้นเหมือน เภสัชวิทยา
เภสัชศาสตร์ ดร.นิพัฒธา อิสโร เภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์ ดร.จุฑารัตน์ คงสอน คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ดร.ศิรศาธิญากร บรรหาร พฤกษศาสตร์
ศึกษาศาสตร์ ดร.เชวง ซ้อนบุญ ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
แพทยศาสตร์ นพ.ณัฐฐพล สุรัชต์หนาแน่น ออร์โธปิดิกส์
พยาบาลศาสตร์ อาจารย์นนทกร ดำนงค์ พยาบาลศาสตร์
สหเวชศาสตร์ ดร.พรพิมล เหมือนใจ กายภาพบำบัด