▶ กองบริการฯ มุ่งพัฒนารายวิชา MOOC จัดอบรม “การเขียนบทวีดิทัศน์เพื่อการพัฒนารายวิชา BUU MOOC”

 

กองบริการฯ มุ่งพัฒนารายวิชา MOOC
จัดอบรม “การเขียนบทวีดิทัศน์เพื่อการพัฒนารายวิชา BUU MOOC”

                        เมื่อวันที่ 21-22 มิถุนายน พ.ศ. 2565 กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการอบรม การเขียนบทวีดิทัศน์เพื่อการพัฒนารายวิชา BUU MOOC” ณ ห้องประชุม 201 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงานการจัดโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกทักษะในการเขียนบทวีดิทัศน์สำหรับการพัฒนารายวิชาในหลักสูตรสำหรับการเรียนการสอนในระบบเปิด (MOOC)
                        การจัดโครงการในครั้งนี้ กองบริการการศึกษาได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มากประสบการณ์จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มานำเสนอและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเขียนบทวีดิทัศน์ ได้แก่ ดร.อภิรักษ์ ชัยปัญหา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตวงทอง สรประเสริฐ และอาจารย์เสกสรร พรมเกษา
                         โดยคณาจารย์ที่ผ่านการอบรมในครั้งนี้จะได้รับพิจารณาให้มีทีม Production ของมหาวิทยาลัยช่วยในการดำเนินการจัดทำคลิปวีดิทัศน์ในรายวิชา BUU MOOC ต่อไป
◀ ภาพกิจกรรม ▶