▶ กองบริการฯ เสริมศักยภาพคณาจารย์ ม.บูรพา จัดอบรม “มาตรฐานคุณวุฒิอาจารย์ระดับอุดมศึกษา (Professional Standard Framework)”

 

กองบริการฯ เสริมศักยภาพคณาจารย์ ม.บูรพา จัดอบรม
“มาตรฐานคุณวุฒิอาจารย์ระดับอุดมศึกษา (Professional Standard Framework)”

                        👉 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565 กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการอบรม เรื่อง “มาตรฐานคุณวุฒิอาจารย์ระดับอุดมศึกษา (Professional Standard Framework)” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ซึ่งการจัดอบรมฯ ในครั้งนี้กองบริการการศึกษาได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และนายกสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมีผู้บริหารส่วนงาน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตรจากส่วนงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยบูรพา ตลอดจนอาจารย์จากต่างสถาบันเข้าร่วมอบรมฯ ทั้งสิ้น 172 คน
                       📌 โครงการอบรม “มาตรฐานคุณวุฒิอาจารย์ระดับอุดมศึกษา (Professional Standard Framework)” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานคุณวุฒิอาจารย์ระดับอุดมศึกษาทั้งของประเทศไทยและของสหราชอาณาจักร ตลอดจนมีแนวทางในการพัฒนาอาจารย์ภายในหลักสูตร หรือภายในส่วนงาน ให้มีศักยภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิอาจารย์ระดับอุดมศึกษา อันจะนำไปสู่การร่วมกันพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิอาจารย์ของมหาวิทยาลัยบูรพาต่อไปในอนาคต 😀😀
ภาพกิจกรรม