📣 มหาวิทยาลัยบูรพาขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ศาสตราจารย์-รองศาสตราจารย์-ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

 

◈ ศาสตราจารย์ ◈

◈ รองศาสตราจารย์ ◈

◈ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ◈