▶ ผู้บริหาร ม.บูรพา…ผนึกกำลัง…ก้าวสู่การเป็นผู้นำทางการศึกษาในโครงการอบรม “การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล ครั้งที่ 2”

 

ผู้บริหาร ม.บูรพา…ผนึกกำลัง…ก้าวสู่การเป็นผู้นำทางการศึกษา
ในโครงการอบรม “การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล ครั้งที่ 2”

                       ✅ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา จัดโครงการอบรม เรื่อง “การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล ครั้งที่ 2” ให้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา หัวหน้าส่วนงาน และหัวหน้าหน่วยงานของมหาวิทยาลัยบูรพา (อบรมทั้งในที่ตั้งและอบรมผ่านระบบออนไลน์) เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม เทา-ทอง 1 ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา
                       ▶️ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมฯ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมฯ รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นพิธีกรในโครงการฯ และในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์ สกลไชย นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา บรรยายเรื่อง “นโยบายด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา” และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล ชุมชอบ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร บรรยายเรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นในระบบคลังหน่วยกิต”
                       ✳️ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยบูรพาได้เล็งเห็นความสำคัญของ ระบบคลังหน่วยกิต ซึ่งเป็นระบบทะเบียนสะสมหน่วยกิต สำหรับผู้เรียนที่เข้าศึกษา รายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรฝึกอบรม หรือหลักสูตรระยะยาวในระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี ของสถาบันอุดมศึกษาที่จัดไว้สำหรับการจัดการศึกษา และที่ได้จากการเทียบโอนในระบบคลังหน่วยกิต โดยจัดให้มีหลักฐานการสะสมหน่วยกิต อาทิ สมุดสะสมหน่วยกิต แฟ้มสะสมงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ และฝากในคลังหน่วยกิตของสถาบันอุดมศึกษา
                       ⏩ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา เกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล และการสร้างบุคลากรคุณภาพเพื่อสนองต่อความต้องการของพื้นที่ภาคตะวันออก รวมถึงระบบพัฒนาสมรรถนะกำลังคนระดับสากล เพื่อพัฒนาทักษะ (Re-skill/ Up-skill) ดังนั้นการจัดโครงการอบรมฯดังกล่าว จะทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมฯ ได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นและระบบคลังหน่วยกิต รวมถึงเพื่อส่งเสริมการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นสะสมในระบบคลังหน่วยกิต อีกทั้งผู้เข้าร่วมอบรมฯ ยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้งานได้จริงในงานประจำอีกด้วย
***ขอขอบคุณข่าวและภาพจากงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
◀ ภาพกิจกรรม ▶