⫸ คณะวิทยาศาสตร์จับมือกองบริการฯ จัดโครงการอบรมสร้างแรงบันดาลใจเพื่อสนับสนุนการสร้างรายวิชา BUU MOOC

 

คณะวิทยาศาสตร์จับมือกองบริการฯ จัดโครงการอบรมสร้างแรงบันดาลใจ
เพื่อสนับสนุนการสร้างรายวิชา BUU MOOC
                       👉 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับกองบริการการศึกษา จัดโครงการอบรมสร้างแรงบันดาลใจเพื่อสนับสนุนการสร้างรายวิชา BUU MOOC โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคณาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์ได้ทราบแนวทาง วิธีการ และตัวอย่างการสร้างรายวิชา BUU MOOC จากวิทยากร และอาจารย์ที่ได้สร้างรายวิชา BUU MOOC สำเร็จแล้ว การจัดโครงการฯ ได้รับเกียรติจากวิทยากร ได้แก่
                      ▶ รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แนะนำเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการพัฒนารายวิชาฯ
                      ▶ ดร.ภูเบศร เลื่อมใส และ ดร.สุขมิตร กอมณี บรรยายเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนารายวิชา BUU MOOC สู่ THAI MOOC
                      ▶ ดร.ทศพร อิฐงาม อาจารย์สุพรรณิการ์ กำลังหาญ อาจารย์บุษบง แซ่จิว นำเสนอรายวิชา และประสบการณ์ตรงในการสร้างรายวิชา BUU MOOC เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
ภาพกิจกรรม