▶ กองบริการฯ จัดโครงการเสวนา Teaching & Learning Expo ครั้งที่ 2 หัวข้อ “CWIE Sharing”

 

กองบริการฯ จัดโครงการเสวนา Teaching & Learning Expo ครั้งที่ 2
หัวข้อ “CWIE Sharing”
                    👉 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564 งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา ได้จัดโครงการเสวนา Teaching & Learning Expo ครั้งที่ 2 หัวข้อ “CWIE Sharing” ผ่านระบบ ZOOM โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเสวนาฯ ซึ่งวิทยากรผู้ที่มาให้ความรู้และร่วมเสวนาในครั้งนี้ประกอบด้วย อาจารย์กมลวรรณ รอดหริ่ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต คณะการจัดการและการท่องเที่ยว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญารัตน์ สงวนศรี หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคุณพัทธนัย เสาะแสวง ผู้ประสานงานสหกิจศึกษา คณะการจัดการและการท่องเที่ยว โดยได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE)เพื่อพัฒนาให้หลักสูตรของมหาวิทยาลัยบูรพา สามารถตอบโจทย์ความต้องการของสังคมและประเทศ สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน
                    👉 อนึ่ง การจัดกิจกรรมนี้เป็นไปตาม Platform 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากลและการสร้างบุคลากรคุณภาพสนองต่อความต้องการภาคตะวันออก KR5 ร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของ CWIE/EEC model Program 2 พัฒนากำลังคนระดับสูงรองรับระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคตะวันออก
ภาพกิจกรรม
VDO บันทึกโครงการเสวนาฯ ครั้งที่ 2