⫸ งานพัฒนาคุณภาพจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ BUU AUN-QA Assessor ปีการศึกษา 2563 รุ่นที่ 2

 

งานพัฒนาคุณภาพจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ BUU AUN-QA Assessor ปีการศึกษา 2563 รุ่นที่ 2
                       👉 งานพัฒนาคุณภาพ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “BUU AUN-QA Assessor ปีการศึกษา ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๒” ให้กับคณาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจำหลักสูตร ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม UAD 101 ชั้น 1 หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง ดร.วัลลภ ใจดี และอาจารย์ทัศวิญา พัดเกาะ ให้เกียรติมาอภิปรายเรื่อง “บทนำ BIQAS, BUU Standard การกำกับมาตรฐานหลักสูตร /Site Assessment และ Final Verification” อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://calendar.buu.ac.th/content.php?cid=5&id=35192
***ขอขอบคุณภาพ-ข่าวจากงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ภาพกิจกรรม