⫸ งานพัฒนาหลักสูตรฯ..ประชุมทำความเข้าใจในการบันทึกข้อมูล CHECO และ TQF สำหรับหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา

 

งานพัฒนาหลักสูตรฯ จัดประชุมทำความเข้าใจในการบันทึกข้อมูล CHECO และ TQF
สำหรับหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา
                       👉 กองบริการการศึกษา งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน โดย รองศาสตราจารย์สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม (ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา) และเจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน จัดประชุมเพื่อทำความเข้าใจในการบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online: CHECO) และระบบจัดการหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) สำหรับหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพาแล้ว ในวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยใช้รูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Hangouts Meet
ภาพกิจกรรม