งานพัฒนาหลักสูตรฯ…จัดกิจกรรมออนไลน์ Share & Talk: BUU GE 64
                        👉 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564 งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา ได้จัดกิจกรรมออนไลน์ “Share & Talk: BUU GE 64” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุชาดา รัตนวาณิชย์พันธ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ประธานอนุกรรมการบริหารรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาทักษะการใช้ชีวิตคุณภาพ) ดร.ศุภฤทัย อิฐงาม ผู้อำนวยการสถาบันภาษา (ประธานอนุกรรมการบริหารรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (ประธานอนุกรรมการบริหารรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาที่เสริมสมรรถนะการทำงานในโลกอนาคต) เป็นวิทยากรรับเชิญ และดำเนินรายการโดยอาจารย์ ดร.อภิรักษ์ ชัยปัญหา อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยการบรรยายดังกล่าวเป็นการถ่ายทอดสดทาง Facebook Fanpage: กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
                         👉 การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับฟังการบรรยายมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มี Soft Skills ที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตและการทำงานในยุคปัจจุบัน และการส่งเสริม Hard Skills ซึ่งเป็นทักษะเฉพาะในการทำงานของนิสิตให้มีความแข็งแกร่งขึ้น เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของสังคมและประเทศ สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน
รับชมกิจกรรมออนไลน์ “Share & Talk: BUU GE 64” ย้อนหลัง
< CLICK HERE >
ภาพกิจกรรม