⫸ คณะอนุฯ เทคนิค ระดับหลักสูตร (AUN-QA​ Technic Team) เริ่มเดินเครื่องขับเคลื่อน/ยกระดับ ระบบ IQA ระดับหลักสูตร

 

คณะอนุกรรมการเทคนิคการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (AUN-QA​ Technic Team)
เริ่มเดินเครื่องขับเคลื่อน/ยกระดับ ระบบ IQA ระดับหลักสูตร​

 

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 คณะอนุกรรมการเทคนิคการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดี​ฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน ได้เริ่มการประชุมเป็นครั้งแรก หลังจากได้รับการแต่งตั้งโดยอธิการบดี​ ณ ห้องประชุม 209 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา

โดยมีวาระสำคัญ คือ การพิจารณาการยกระดับ ระบบการตรวจประเมินฯ ระบบผู้ตรวจประเมินฯ และระบบการอบรม เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ของมหาวิทยาลัย​ต่อไป

ภาพกิจกรรม