⫸ ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2563

 

ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2563

 

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานในการประชุม และมีคณะกรรมการจากสถาบันต่างๆ เข้าร่วม ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยบูรพา
2. มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
4. มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
5. วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง
6. วิทยาลัยชุมชนตราด
7. วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
8. สถาบันวิทยสิริเมธี
9. วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

ฝ่ายเลขานุการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา ได้นำเสนอวาระต่อที่ประชุมซึ่งมีประเด็นการประชุมที่สำคัญ ดังนี้

1. สรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปี 2562 ความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2563 และแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564

2. สรุปผลการดำเนินงานเครือข่ายเชิงประเด็น ประจำปีงบประมาณ 2562 ความก้าวหน้าในการดำเนินงานเครือข่ายเชิงประเด็น ประจำปีงบประมาณ 2563 และแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564 ประกอบด้วย

(1) เครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม ภาคตะวันออก

(2) เครือข่ายโครงการในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

(3) เครือข่ายสหกิจศึกษา ภาคตะวันออก
(4) เครือข่ายบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ภาคตะวันออก
(5) เครือข่ายพัฒนารายวิชา MOOC ในโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์เพื่อการจัดการเรียนการสอนในระบบเปิด เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก

3. สรุปผลการดำเนินงานโครงการเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2562 ความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2563 และแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564 ประกอบด้วย

(1) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

(2) โครงการการศึกษาแบบองค์รวม (Holistic Study)
ภาพกิจกรรม