📣 ขอเชิญอาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ AUN-QA Implementation and GAP Analysis version 4: 3 และ 13 ก.พ.2566

 

งานพัฒนาคุณภาพ กองบริหารการศึกษา
ขอเชิญชวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร, BUU AUN-QA Assessor, ผู้บริหาร และผู้สนใจเข้าร่วม
– โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง AUN-QA Implementation and GAP Analysis version 4 –

                    📣 งานพัฒนาคุณภาพ กองบริหารการศึกษา ขอเชิญชวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร, BUU AUN-QA Assessor, ผู้บริหาร และผู้สนใจเข้าร่วม ” โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง AUN-QA Implementation and GAP Analysis version 4 ” รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 และ วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น.
▶▶ วิทยากร: รศ.ดร.กัญคดา อนุวงศ์ และทีมงาน
▶▶ วัตถุประสงค์: 1. เพื่อทำความเข้าใจในกรอบความคิด หลักการสำคัญ และสาระของเกณฑ์ AUN-QA Version 4
ในการนำมาใช้เพื่อ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

                                2. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้เกณฑ์ AUN-QA ในการประเมินคุณภาพการศึกษา
ในระดับหลักสูตร
▶▶ ผู้เข้าอบรม: อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร, BUU AUN-QA Assessor, ผู้บริหาร และผู้สนใจ
*** แจ้งเพื่อทราบ ***
ผู้เข้าอบรมต้องผ่านการอบรมหลักสูตรนี้ทั้ง 2 วัน (3 และ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566)
จึงจะมีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตร BUU AUN QA Assessor
ในช่วงระหว่างวันที่ 5-7 เมษายน พ.ศ. 2566

 

📌 ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ 📌

https://bit.ly/Regis_AUNGAP

ภายในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566

 

 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานพัฒนาคุณภาพ กองบริหารการศึกษา สำนักงานอธิการบดี
📞 038-102716, 038-102640
📫 buu_quality@go.buu.ac.th
Facebook: BUU Quality
Facebook: กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา