▶▶ งานกำหนดตำแหน่งฯ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และข้อสังเกตในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

 

◉ งานกำหนดตำแหน่งและงานพัฒนาอาจารย์ กองบริหารการศึกษา ◉
✨ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และข้อสังเกตในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ✨

                         📣 งานกำหนดตำแหน่งและงานพัฒนาอาจารย์ กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ดำเนินการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และข้อสังเกตในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา นายวัชระ วงศ์เกิดสุข และนายไพศาล ริมชลา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2565 จัดอบรมแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom
                          👉 การจัดโครงการครั้งนี้เพื่อส่งเสริมอาจารย์เข้าสู่กระบวนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ รวมทั้ง อาจารย์ได้ทราบกระบวนการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ สามารถจัดทำแบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ. ๐๓) และจัดเตรียมผลงาน เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้อย่างถูกต้อง
                          🎥🎥 ท่านที่สนใจชม VDO ย้อนหลัง ได้ที่เว็บไซต์ https://service.buu.ac.th/index.php/professorship/
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-3810-2617
ภาพกิจกรรม