📣 ขอเชิญอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ << ถอดรหัส Outcome-Based Education เพื่อการออกแบบ บริหาร และประเมินหลักสูตร >>: 16-17 ก.พ.2566

 

งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริหารการศึกษา
ขอเชิญชวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สนใจเข้าร่วม

<<  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  >>
– ถอดรหัส Outcome-Based Education เพื่อการออกแบบ บริหาร และประเมินหลักสูตร –

                    📣 งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริหารการศึกษา ขอเชิญชวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สนใจเข้าร่วม ” โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ถอดรหัส Outcome-Based Education เพื่อการออกแบบ บริหาร และประเมินหลักสูตร ” ในวันพฤหัสบดีที่ 16 และวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมเทา-ทอง ชั้น 2 โรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา
▶▶ วิทยากร: ผศ.ดร.ภัสนันท์ พ่วงเถื่อน (คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์), ผศ.ดร.เด่นชัย ปราบจันดี (คณะศึกษาศาสตร์)
                          และ ผศ.ดร.จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส (คณะพยาบาลศาสตร์)
▶▶ วัตถุประสงค์:
1. เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการออกแบบหรือปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง OBE 

2. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการออกแบบหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง OBE
3. เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลตามแนว OBE
4. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลตามแนว OBE
▶▶ ผู้เข้าอบรม: อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สนใจ

 

📌 ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ 📌

https://bit.ly/OBE16-17Feb23regis

ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

 

▶▶ กำหนดการ

 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริหารการศึกษา สำนักงานอธิการบดี
📞 038-102641, 038-102711
📫 service@go.buu.ac.th

Facebook: กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา