⫸ การประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิคการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับส่วนงาน และสถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2/2564

 

การประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิคการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับส่วนงาน และสถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2/2564
                        👉 การคณะอนุกรรมการเทคนิคการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับส่วนงาน และสถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2/2564 ในวันอังคารที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช เป็นประธานฯ การประชุม เพื่อร่วมพูดคุย หารือแผนการผลักดันการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของส่วนงานและมหาวิทยาลัยบูรพา ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย โดยก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับส่วนงาน มหาวิทยาลัย
ภาพกิจกรรม