⫸ การประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 2/2564

 

การประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 2/2564
                        👉 บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 2/2564 ในวันอังคารที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ เป็นประธานฯ การประชุม เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับ วิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมาย และขอบเขต การจัดการความรู้ ของมหาวิทยาลัยบูรพา
ภาพกิจกรรม