⫸ การประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิคการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1/2564

 

การประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิคการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1/2564
                        👉 เมื่อวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิคการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1/2564 เพื่อทบทวนแผนการดำเนินกิจกรรมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 และวางแผนสำหรับการดำเนินกิจกรรม ปีการศึกษา 2564
ภาพกิจกรรม