📣 ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “AUN-QA Implementation and Gap Analysis รุ่นที่ 2” (7-8 มกราคม 2564)

 

⫷ ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ⫸
“AUN-QA Implementation and Gap Analysis รุ่นที่ 2”
                               👉 กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญประธานหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร หรืออาจารย์ผู้สอนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “AUN-QA Implementation and Gap Analysis รุ่นที่ 2“ ในวันที่ 7-8 มกราคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม MD 601 ชั้น 6 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
                              ✍ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA และสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2567 แพลตฟอร์มที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากลและการสร้างบุคลากรคุณภาพ
⪢ โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ ⪡


https://bit.ly/RegisAUNQAGapR2
– ภายในวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563 –

📞 ติดต่อสอบถามได้ที่ งานพัฒนาคุณภาพ กองบริการการศึกษา
โทร.038-102716, 2640
facebook: BUU Quality