⫸ ม.บูรพาจัดประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562

 

ม.บูรพา..จัดประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
                         ▶ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่าง
วันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 สำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร.) มหาวิทยาลัยบูรพา และตรวจประเมินตามคณะต่าง ๆ โดยในวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ได้จัดพิธีเปิดโครงการดังกล่าว โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับ
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ เป็นผู้ดำเนินรายการในครั้งนี้
                          ▶ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจประเมินภายในฯ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันตำรวจโท เภสัชกร ดร.นภดล ทองนพเนื้อ, รองศาสตราจารย์ พลอากาศตรี ดร.ตระการ ก้าวกสิกรรม, อาจารย์สุดใจ ธนไพศาล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันต์ชัย รัตนนนท์, ดร.อรุณี
แสงวารีทิพย์, นางพิศมัย น้ำจันทร์ และดร.ธนพล พุกเส็ง โดยคณะกรรมการฯ จะดำเนินการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องอาทิ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ผู้บริหารส่วนงาน บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนพร้อมทั้งตรวจเยี่ยมหน่วยงานและคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา จากนั้นคณะกรรมการฯ จะดำเนินการการสรุปและรายงานผลการประเมินต่อไป
***ขอขอบคุณภาพและข่าวจากงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 

***ภาพกิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562*** (CLICK HERE)