⫸ งานพัฒนาคุณภาพประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ AUN-QA และ EdPEx สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

 

งานพัฒนาคุณภาพประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ AUN-QA และ EdPEx
สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
                      👉 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม PJ-301 อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา งานพัฒนาคุณภาพ กองบริการการศึกษา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร อธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ รัศมาสเมือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ จัดประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ AUN-QA และ EdPEx ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
                     👉 โดยในช่วงเช้าเป็นการให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “เกณฑ์ AUN-QA” และช่วงบ่ายเป็นการให้ความรู้และแลกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “เกณฑ์ EdPEx” โดยกิจกรรมทั้งสองช่วงมีบุคลากรเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
⫷ ภาพกิจกรรม ⫸
คลิ๊กที่นี่