แบบคำขอรับการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
(ข้าราชการ)
  • แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการทั่วไป (ก.พ.อ. 03) << Word >>   << PDF >>  ***ตามเกณฑ์ ก.พ.อ.64 
  • แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ. 03) << Word >> << PDF >>***ตามเกณฑ์ ก.พ.อ.63
  • แบบคำขอรับการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ. 03)  << Word >>  << PDF >> ***ตามเกณฑ์ ก.พ.อ.60
  • แบบคำขอรับการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ. 04)  << Word >>  << PDF >> ***กรณีแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการโดยผู้บังคับบัญชา
แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
หนังสือรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่ใช้ขอตำแหน่งฯ
  • แบบฟอร์มของคณะกรรมการตรวจสอบการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พร้อมคำสั่งคณะฯ << Word >>  << PDF >>
แบบรับรองการมีส่วนร่วมในผลงาน  
  • แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ << Word >> ***ตามเกณฑ์ ก.พ.อ.63
  • แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ << Word >>  << PDF >> ***ตามเกณฑ์ ก.พ.อ.60
การประเมินการสอน
  • เอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน โดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ม.บ.ส.) << Word >>  << PDF >>
  • เอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน โดยคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน (ม.บ.ส.) << Word >>  << PDF >>  ***กรณีแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน
ตัวอย่างการกรอก ก.พ.อ. 03