⫸ กองบริการฯ ร่วมงาน “วันศาสตราจารย์ ดร.ธำรง บัวศรี” ประจำปี พ.ศ. 2563

 

กองบริการฯ ร่วมงาน “วันศาสตราจารย์ ดร.ธำรง บัวศรี” ประจำปี พ.ศ. 2563
                            เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2563 บุคลากรกองบริการการศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการ “วันศาสตราจารย์ ดร.ธำรง บัวศรี” ประจำปี พ.ศ. 2563” ณ หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา โดยในงานนี้กองบริการการศึกษาได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายรับลงทะเบียน
ภาพกิจกรรม