📣 ขอให้นิสิตประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563

 

ขอให้นิสิตประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563
ระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม ถึง 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ที่ : https://assess.buu.ac.th/new/
พบปัญหาการประเมิน ติดต่องานพัฒนาคุณภาพ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
โทร : 0-3810-2716