– รายงานการประชุม –
คณะอนุกรรมการบริหารรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะอนุกรรมการบริหารรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาทักษะการใช้ชีวิตคุณภาพ
● รายงานการประชุมปี พ.ศ. 2566
● รายงานการประชุมปี พ.ศ. 2565
ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565   
ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2565   
● รายงานการประชุมปี พ.ศ. 2564
ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564
ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

————————————————————————–

คณะอนุกรรมการบริหารรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
● รายงานการประชุมปี พ.ศ. 2566
● รายงานการประชุมปี พ.ศ. 2565
◆ ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
รั้งที่ 1/2565 วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565 
● รายงานการประชุมปี พ.ศ. 2564
ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

————————————————————————–

คณะอนุกรรมการบริหารรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาที่เสริมสมรรถนะการทำงานในโลกอนาคต
● รายงานการประชุมปี พ.ศ. 2566
● รายงานการประชุมปี พ.ศ. 2565
◆ ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2565 
● รายงานการประชุมปี พ.ศ. 2564
ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564
ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564