⫸ งานพัฒนาคุณภาพ..จัดอบรม “EdPEx Refresh and Clinic”

 

งานพัฒนาคุณภาพ..จัดอบรม “EdPEx Refresh and Clinic”
                        👉 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564 งานพัฒนาคุณภาพ กองบริการการศึกษา จัดโครงการอบรม เรื่อง “EdPEx Refresh and Clinic”  แบบออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 160 คน และทีมวิทยากรที่มีประสบการณ์ด้านเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ EdPEx ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อทบทวนกรอบความคิด หลักการสำคัญ และสาระของเกณฑ์ EdPEx ในการนำมาใช้เพื่อการพัฒนา และปรับปรุงองค์กรตามกรอบการบริหารจัดการที่ครอบคลุมทุกมิติ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเตรียมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับส่วนงาน ประจำปีการศึกษา 2563
ภาพกิจกรรม