📣 มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์-ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

 

⫷ ขอแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ⫸

“รองศาสตราจารย์-ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

(ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพาในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564)
⫷ รองศาสตราจารย์ ⫸
⫷ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ⫸