▶ งานพัฒนาคุณภาพอบรม “เลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงาน ประจำปีการศึกษา 2564”: 23 มี.ค.2565

 

งานพัฒนาคุณภาพ
อบรมเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับส่วนงาน ประจำปีการศึกษา 2564

                       👉 เมื่อวันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565 (13.00 – 16.00 น.) งานพัฒนาคุณภาพ กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการอบรมเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงาน ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ) เป็นวิทยาให้ความรู้กับบุคลากรของส่วนงานที่ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงาน ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเลขานุการฯ ระดับส่วนงาน ตามเกณฑ์ EdPEx ก่อนการปฏิบัติหน้าที่ในเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 มีผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมจำนวน 49 คน
ภาพกิจกรรม