▶ งานพัฒนาคุณภาพ อบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx Review and Calibration”: 25 มี.ค.2565

 

งานพัฒนาคุณภาพ กองบริการการศึกษา..จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx Review and Calibration”

                        👉 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565 งานพัฒนาคุณภาพ กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ได้จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx Review and Calibration” ให้กับผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงาน และสถาบัน ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้อง CL101 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทบทวนเจตนารมณ์ เกณฑ์และเทคนิคในการตรวจประเมิน และสามารถตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx และมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง เที่ยงตรง และเชื่อถือได้ พร้อมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ตรวจประเมินภายใน ระดับส่วนงาน ก่อนการปฏิบัติหน้าที่ในเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 จำนวน 50 คน
ภาพกิจกรรม