📣📣 ม.บูรพา..ตั้งเป้าจัดการเรียนการสอนตอบโจทย์การศึกษายุคใหม่ จัดอบรม “New Learning Paradigm”

 

ม.บูรพา..ตั้งเป้าจัดการเรียนการสอนตอบโจทย์การศึกษายุคใหม่
จัดอบรม “New Learning Paradigm”

                       👉 วันนี้ (20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565) งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการอบรม เรื่อง “การจัดการเรียนรู้กระบวนทัศน์ใหม่ (New Learning Paradigm)” ในรูปแบบในที่ตั้ง ณ ห้องประชุม IC 203 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา และรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meeting โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำหลักสูตรในลักษณะ Module และสามารถจัดการเรียนการสอนตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของโลกในยุคปัจจุบันได้ ทั้งนี้กองบริการการศึกษาได้เกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านดังกล่าว ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข (อุปนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา) และรองศาสตราจารย์ ดร.วิศปัตย์ ชัยช่วย (ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร เข้าร่วมโครงการฯ ในที่ตั้ง ณ ห้องประชุม IC 203 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 35 คน และทางออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud จำนวน 115 คน
ภาพกิจกรรม