▶ กองบริการฯ มุ่งพัฒนา BUU MOOC จัดอบรม “การผลิตสื่อวีดิทัศน์ (Video Production) เพื่อพัฒนา BUU MOOC” ณ ม.บูรพา วข.จันทบุรี

 

กองบริการฯ มุ่งพัฒนา BUU MOOC
จัดโครงการ “การผลิตสื่อวีดิทัศน์ (Video Production) เพื่อพัฒนา BUU MOOC”
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

                            เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อวีดิทัศน์ (Video Production) เพื่อพัฒนา BUU MOOC” ณ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ 
                            การจัดโครงการในครั้งนี้ กองบริการการศึกษาได้รับเกียรติจากวิทยากร ได้แก่ ดร.ภูเบศ เลื่อมใส (คณะศึกษาศาสตร์), ผศ.ดร ตวงทอง สรประเสริฐ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), อาจารย์เหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์ (ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด), ดร.บุญชู บุญลิขิตศิริ  (คณะศิลปกรรมศาสตร์) และนายปวเรศ นวลแก้ว (สำนักหอสมุด)
ภาพกิจกรรม