▶ กองบริการฯ จัดเสวนาออนไลน์ BUU GE Talk เรื่อง “ก้าวที่กล้า” โดย “นิ้วกลม” สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์

 

กองบริการฯ จัดเสวนาออนไลน์ BUU GE Talk เรื่อง “ก้าวที่กล้า”
โดย
“นิ้วกลม” สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์

                         👉 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564 กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ได้จัดครงการเสวนา BUU GE Talk (General Education, Burapha University) เรื่อง “ก้าวที่กล้า” ถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Fanpage: กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ร่วมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และรองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
                       👉 การเสวนาในครั้งนี้กองบริการการศึกษาได้รับเกียรติจาก คุณสราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ (นิ้วกลม) เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ร่วมด้วย ดร.อภิรักษ์ ชัยปัญหา (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ให้เกียรติเป็นผู้ดำเนินรายการและพูดคุยแลกเปลี่ยนกับวิทยากร โดยวัตถุประสงค์ของการจัดเสวนาครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับฟังการเสวนาได้รับแรงบันดาลใจ มีความหวัง ความกล้า ในการทดลองเรียนรู้ แสวงหาประสบการณ์ใหม่ รวมทั้งแนวทางการใช้ชีวิตในยุคปกติใหม่ (New Normal) เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของสังคมและประเทศ สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ภาพกิจกรรม
◀ VDO บันทึกโครงการเสวนาฯ ▶