📣 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม “การพลิกโฉมองค์กรในยุคดิสรัปชั่น”

 

◀ งานพัฒนาคุณภาพ กองบริการการศึกษา ▶

ขอเชิญผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน ผู้อำนวยการ หัวหน้าหน่วยงาน
ผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx และคณาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ลงทะเบียนเข้าร่วม

– โครงการอบรม  “การพลิกโฉมองค์กรในยุคดิสรัปชั่น”
(ผ่านระบบ ZOOM)

วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น.