▶ งานพัฒนาฯ จัดอบรม AUN-QA Review and Calibration รุ่นที่ 1

 

งานพัฒนาฯ จัดอบรม AUN-QA Review and Calibration รุ่นที่ 1

                       👉 บรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง AUN-QA Review and Calibration รุ่นที่ 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ในรูปแบบการอบรมออนไลน์ เพื่อทบทวนเจตนารมณ์ เกณฑ์ และเทคนิคในการตรวจประเมินให้กับผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา ตามเกณฑ์ AUN-QA เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ตรวจประเมินฯ ก่อนการตรวจประเมิน ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 70 ท่าน และได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร ผศ.ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง ดร.วัลลภ ใจดี และ ผศ.ดร.ภัสนันท์ พ่วงเถื่อน มาร่วมทบทวนความรู้ในครั้งนี้
◀ ภาพกิจกรรม ▶