▶ งานพัฒนาคุณภาพจัดโครงการอบรม AUN-QA Version 4 Overview: สำหรับผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ม.บูรพา

 

งานพัฒนาคุณภาพจัดโครงการอบรม AUN-QA Version 4 Overview
สำหรับผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ม.บูรพา
                       👉 เมื่อวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 กองบริการการศึกษา งานพัฒนาคุณภาพ ได้จัด โครงการ AUN-QA Version 4 Overview: สำหรับผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ซึ่งโครงการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และ ดร.วัลลภ ใจดี เป็นวิทยากร โดยมีผู้ตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 118 คน
ภาพกิจกรรม