📣 มหาวิทยาลัยบูรพาขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ศาสตราจารย์-รองศาสตราจารย์-ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

 

มหาวิทยาลัยบูรพาขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

“ศาสตราจารย์-รองศาสตราจารย์-ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

(ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2564)
◀ ศาสตราจารย์ ▶
◀ รองศาสตราจารย์ ▶
◀ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ▶