⫸ งานพัฒนาคุณภาพจัดอบรม “ผู้ตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ของมหาวิทยาลัยบูรพา (BUU EdPEx Assessor)” ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

 

งานพัฒนาคุณภาพจัดอบรม
ผู้ตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ของมหาวิทยาลัยบูรพา (BUU EdPEx Assessor )
ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
                       👉 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564 กองบริการการศึกษา งานพัฒนาคุณภาพ จัดโครงการอบรม “ผู้ตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ของมหาวิทยาลัยบูรพา (BUU EdPEx Assessor) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารส่วนงาน และผู้บริหารส่วนงานเกี่ยวกับการนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการส่วนงาน โดยได้รับความสนใจจากรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ฯลฯ เข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก มีเนื้อหาการอบรมฯ พอสังเขป ดังนี้ Assessment Objective and Overview, BUU Assessor’s Role and Job, Change in EdPEx Criteria Version 2563-2566, การหา Key Factors และกระบวนการประเมิน
ภาพกิจกรรม