⫸ การประชุมคณะกรรมการยกร่างปรัชญาการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 1/2564

 

การประชุมคณะกรรมการยกร่างปรัชญาการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 1/2564
                        👉 ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการยกร่างปรัชญาการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมฯ ร่วมกับตัวแทนคณบดีทั้ง 3 กลุ่มสาขาวิชา
ภาพกิจกรรม