BUU & U-School Mentoring
                         เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยบูรพาในฐานเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก โดย รองศาสตราจารย์ ดร สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคณะอาจารย์ ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง พ.ศ. 2563 ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องมิราเคิล เเกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร การประชุมวิชาการฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ เพื่อนำเสนอผลงานต่าง ๆ ตลอดระยะเวลา 1 ปี ที่แต่ละเครือข่ายได้ดำเนินการสร้างองค์ความรู้ด้านวิชาการและนวัตกรรม ให้กับโรงเรียน ครูผู้สอน และนักเรียนทั่วประเทศ ทั้งนี้กิจกรรมหลักในการประชุมที่มหาวิทยาลัยบูรพาและเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกร่วมดำเนินการมีดังนี้
                         👉 เวลา 09.10 – 09.15 น. การแสดงของนักเรียนจากเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก โดย โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นการแสดงชุด ”ร้อยไมตรียินดีต้อนรับ” สร้างสรรค์สานศิลป์ทั้ง 5 ภูมิภาคโดยมีภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต้ และสุดท้ายภาคตะวันออก สื่อให้เห็นว่าแม้จะมาจากต่างที่ต่างวัฒนธรรมแต่เรามีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเราจะพัฒนาเครือข่ายวิชาการให้เลิศล้ำนำสู่สากลอย่างมั่นคง
                        👉 เวลา 10.00 -12.00 น. ดร.อรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา พร้อมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เยี่ยมชมนิทรรศการ โดยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก ได้รับเกียรติจากวิทยาลัยชุมชนตราด เป็นสถาบันที่รับหน้าที่จัดบูธนิทรรศการ และนำเสนอผลงานวิชาการและนวัตกรรมต่าง ๆ
                         ในเวลาเดียวกัน ได้มีการจัดนำเสนอสื่อต้นแบบในรูปแบบ TED Talk เสวนาเรื่อง “พี่เลี้ยงทำอะไร ทำไมต้องไปต่อ” ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการได้รับฟังด้วย ซึ่งการจัดประชุมวิชาการฯ ในครั้งนี้ เป็นทั้งการสรุปผล และสะท้อนความเป็นหนึ่งด้านวิชาการของภูมิภาคต่าง ๆ  ได้เป็นอย่างดี
ภาพกิจกรรม