⫸ ม.บูรพา จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 4/2563

 

ม.บูรพา จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 4/2563
                            👉 เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพาได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดี เป็นประธานในที่ประชุม
                            👉 โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ คือ “การพิจารณา (ร่าง) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับส่วนงานและสถาบัน เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของมหาวิทยาลัยให้เป็นระบบยิ่งขึ้น”
ภาพกิจกรรม