▶ กองบริการฯ จัดโครงการเสวนา Teaching & Learning Expo ครั้งที่ 1 หัวข้อ “แนวทางการสร้างผู้ประกอบการในห้องเรียน Class to Work (C2W)”

 

กองบริการฯ จัดโครงการเสวนา Teaching & Learning Expo ครั้งที่ 1
หัวข้อ “แนวทางการสร้างผู้ประกอบการในห้องเรียน Class to Work (C2W)”
                     👉 เมื่อวันพุธที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา ได้จัดโครงการเสวนา Teaching & Learning Expo ครั้งที่ 1 หัวข้อ “แนวทางการสร้างผู้ประกอบการในห้องเรียน Class to Work (C2W)” ผ่านระบบ ZOOM โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเสวนาฯ และได้รับเกียรติจาก ดร.ชินวุธ พิพัฒน์ภานุกูล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวิทยากร ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับแนวทางการสร้างผู้ประกอบการในห้องเรียน Class to Work ซึ่งผู้รับฟังการเสวนายังได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมหลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการหรือนวัตกร สามารถตอบโจทย์ความต้องการของสังคมและประเทศ สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน
                            อนึ่ง การกิจกรรมนี้เป็นไปตาม Platform 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากลและการสร้างบุคลากรคุณภาพสนองต่อความต้องการภาคตะวันออก KR6 จำนวนหลักสูตรที่พัฒนาผู้ประกอบการหรือนวัตกร Program ๒ พัฒนากำลังคนระดับสูงรองรับระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคตะวันออก
ภาพกิจกรรม ▶ 
VDO บันทึกโครงการเสวนาฯ ครั้งที่ 1