▶ ประชุมชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564: 1 เม.ย.2565

 

งานพัฒนาคุณภาพ กองบริการการศึกษา
ประชุมชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำปีการศึกษา 2564

                      👉 เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 งานพัฒนาคุณภาพ กองบริการการศึกษา จัดประชุมชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับหลักสูตร และส่วนงาน ก่อนเริ่มการตรวจประเมินฯ ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 นี้
                     👉 โดยกิจกรรมครั้งนี้มีผู้บริหารส่วนงาน ผู้บริหารหลักสูตร ผู้ตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร/ส่วนงาน บุคลากรพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส่วนงาน เข้าร่วมการประชุม จำนวน 212 คน
ภาพกิจกรรม