▶ กิจกรรม BUU KM EP.3 “การบริหารส่วนงานตามแนวทางเกณฑ์ EdPEx”

 

– กิจกรรม BUU KM EP.3 “การบริหารส่วนงานตามแนวทางเกณฑ์ EdPEx” –

                          ✅ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยกองบริหารการศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการจัดการความรู้ กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และสภาพนักงาน จัดโครงการ “แลกเปลี่ยนรู้..ขุมปัญญาตะวันออก” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 สำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) มหาวิทยาลัยบูรพา                    
                          ✳️ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ชินสาร (คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ), ดร.อธิตา อ่อนเอื้อน (รองคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ), ดร.สุชาดา รัตนวาณิชย์พันธ์ (คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), ดร.โชติกา เตชะนิยม (รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย จูลเมตต์ (คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส (รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและยุทธศาสตร์การต่างประเทศ คณะพยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา มาเป็นวิทยากรเสวนา เรื่อง “การบริหารส่วนงานตามแนวทางเกณฑ์ EdPEx” พร้อมด้วย ดร.เวธกา กลิ่นวิชิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล ปัญญ์บุศยกุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง กฤชฐา จีระวงศ์พานิช เป็นผู้ดำเนินรายการในครั้งนี้
                          ❇️ พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนในประเด็นสำคัญต่อการบริหาร/พัฒนาส่วนงาน ประกอบด้วย

▶▶ Sharing วิธีการนาเกณฑ์ EdPEx มาใช้ในการบริหารส่วนงาน และพัฒนาการ
▶▶ Organizational Climate+Good Practice
▶▶ Resilience ยืดหยุ่นเพื่อยืนหยัด ล้มให้เป็น ลุกให้ไว (การปรับเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ) + Future Plan
                        ▶️ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยบูรพาได้กำหนดกลยุทธ์ในการผลักดันองค์กรในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพให้เติบโตอย่างยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้ ซึ่งแผนลยุทธ์ดังกล่าวจึงได้เกิดโครงการ “แลกเปลี่ยนรู้..ขุมปัญญาตะวันออก” เป็นโครงการฯที่เริ่มต้นจากการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์ซึ่งกันและกันภายในมหาวิทยาลัยก่อน อาทิ ด้านการเรียนการสอน การบริหารหลักสูตร การวิจัย การพัฒนาองค์กร และภารกิจสนับสนุน ให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน อีกทั้งยังเป็นการร่วมกันขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้ ในการก้าวสู่องค์กรที่มี่การบริหารจัดการที่เป็นเลิศทั้งในปัจจุบันและอนาคตอีกด้วย
ขอขอบคุณข่าวจากงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ภาพกิจกรรม